از نظرات جدید و مبتکرانه حمایت کنید

از نظرات جدید و مبتکرانه حمایت کنید   مدیران موفق از ابتکارات حمایت می کنند حتی اگر مجبور به تغییر در مسیر خود شوند، وقتی ابتکار و ایده ی خوبی مطرح می شود آنها متوجه اثرات آن می شوند و راستای پذیرفتن و عملی کردن آن حرکت می کنند. -پیشنهادهای …