کلیدهای موفقیت‏

کلیدهای موفقیت‏ کلیدهای موفقیت‏ را می توانید در متن زیر دنبال کنید:     برنامه‌ریزی: برنامه‏‌ریزی برای موفقیت برج مراقبت پیشروی به سمت اهداف است. خودباوری: اساس ایمان خودباوری است. انسان خودباور به توان خویش ایمان دارد و ایمان، انتظاری مطمئن است. حرکت: خروج از سکون و عدم توقف ضامن …