کلیات سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکررد کلی خود را بهبود داده و مبنایی منطقی برای طرح های توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی برای …