یادگیری هنر جورسازی (کلاژ)

یادگیری هنر جورسازی (کلاژ)     استعاره کلاژ به معنی در هم آمیختن، از جمله استعاره های سازمانی است که اخیرا وارد متون مدیریت شده است،کلاژ هنری است که در آن با کنار هم قراردادن اشیا، قطعات، تصاویر، طرحها و اجزاء را همگون و متضاد هویتی نو، بديع و بامعنی …