از خود در برابر کاهندگان انرژی محافظت کنید

از خود در برابر کاهندگان انرژی محافظت کنید     رخداد بد در مقام مدیر، وقتی رخداد بدی اتفاق می افتد یا کسی ناراحت است، این وظیفه ی شماست که به موضوع رسیدگی کنید. ولی پژوهش ها نشان میدهد هرچه زمان بیشتری را در پیرامون سیبهای گندیده سپری کنید (یعنی …