علل کاهش منابع انسانی

علل کاهش منابع انسانی علل کاهش منابع انسانی : کاهش منابع انسانی به علل محتلف به وجود می آید . اهم این علل عبارتند از: فوت ،بازنشستگی ،انتقال به خارج از سازمان ، اخراج فاستفا و نظیر آنها. پیش بینی کاهش کارکنان روزمزد ساده به علل فوق کار آسانی نیست …