رهبران مجازی قسمت دوم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند.  قسمت دوم این وضعیت باعث می‌شود که برخی از افراد اعتماد و برقراری ارتباط با یکدیگر را به طور عملی سخت کنند. اگر امروز یک رهبر هستید، در یک محیط مجازی، ممکن است در تلاش باشید تا همان سطح …