کارگران و کارمندان

کارگران و کارمندان داستان مدیریتی زیر مواردی را در مورد کارگران و کارمندان ارائه می نماید: داستان مدیریتی ◊نزد یکی از دوستانم که مدیر کارخانه بزرگی در اصفهان بود سفارش پسر جوانی را برای استخدام در قسمت حسابداری کارخانه کردم. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …