Out placement

Out placement     مدیریت منابع انسانی این موضوع یکی از فرآیندهای کمتر شناخته شده مدیریت منابع انسانی است و اشاره به حمایت و همراهی سازمانی دارد که کارمند سابق خود را که داوطلبانه یا به اجبار، شغل فعلی را کنار گذاشته و در حال ترک سازمان است ، برای …

نگهداشت کارکنان شایسته

نگهداشت کارکنان شایسته     متن زیر در مورد نگهداشت کارکنان شایسته می باشد با ما همراه باشید: تعریف کاکرنان شایسته کارکنان شایسته آنهایی هستند که از شنیدن خبر رفتنشان خواب از سرمان میپرد، به آنها وابسته ایم، به آنها نیاز داریم و روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم سیاستها و …