حفظ کارکنان توانمند

حفظ کارکنان توانمند سازمان ها چگونه کارکنان توانمند را حفظ می کند 1-با برنامه ریزی پیشرفت ، به طور منظم تمایلات و تواناییهای افراد با فرصت های موجود تطبیق داده می شود تا امکان تحقق اهداف آنها فراهم آید . 2- درصورتی به دلیل ارتقا ، انتقال ، بازنشستگی و …