روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید

روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید روی کارهای ارزشمند تمرکز کنید در متن زیر دنبال کنید:   -مدیران موفق، پربارتر از مدیران دیگر هستند. آنها عادت های بهتری داشته و بلندپروازی های بیشتری دارند. -آنها براساس اهداف مکتوب خود حرکت و تمرکز خود را حفظ می کنند سپس آنچه را که …