کارمند یابی

کارمند یابی متن زیر در مورد کارمند یابی مطالبی را بیان می کند:   قسمت بعد ب)منابع خارجی استفاده از منابع داخلی هنگامی که احتیاجات سازمان زیاد و پستهای خالی فراوان باشد،جوابگوی احتیاجات نخواهد بود،معمولا در دوران توسعه سریع و گسترش سازمان،منابع داخلی مسلما غیرکافی هستند،کارمندیابی از منابع خارجی می …