کارمند یابی

کارمند یابی مت زیر در مورد کارمند یابی مطالبی را بیان می کند:     کارمندیابی مرحله مقدماتی استخدام بوده که در جهت تعیین منابع انسانی و جذب افراد به سازمان برای استخدام  عمل می کند،میزان دشواری این مرحله به کمیت و کیفیت نیروی کار مورد نیاز و مساعد یا …