هفت عادت افرادی که واقعا در کارشان شاد هستند

هفت عادت افرادی که واقعا در کارشان شاد هستند نظرسنجی‌های جدید (عمدتا در آمریکا و کانادا) نشان می‌دهد بیشتر کارکنان در شغل‌شان احساس شادی ندارند. برخی افراد آنقدر احساس ناراحتی در کار دارند که می‌خواهند شغل تازه‌ای پیدا کنند. دانشمندان علوم اجتماعی درحالی‌که روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند بخشی …