با این پنج اصل حتما به هدفتان می‌رسید

با این پنج اصل حتما به هدفتان می‌رسید:     ۱- پافشاری را تمرین کنید -آن خصوصیتی که بین موفق ها بیش از هرچیزی مشترک است، پافشاری است. -آنها وقتی هدفی دارند، تا به آن نرسند عقب نشینی نمی‌کنند. -مهم نیست که زندگی چه موانعی را بر سر راه آنان …