مدیریت ژاپنی-آمریکایی

مدیریت ژاپنی-آمریکایی ویلیام اوچی ویلیام اوچی(WILLIAM OUCHI) بنیانگذار تئوری مزبور معتقد است كه حمایت از كاركنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق درمیان آنان، اشتراك مساعی در تصمیم گیری، مسئولیت مشترك و خودداری از كنترل و نظارت نزدیك به كار اعضای سازمان سبب می شود كه كاركنان …

داستان مدیریتی؛مدیریت‌ ژاپنی

داستان مدیریتی؛مدیریت‌ژاپنی     متن زیر لطلاعاتی در مورد مدیریت‌ ژاپنی ارائه می نماید،با ما همراه باشید:  “ماسابومی هوسونو” کارمند وزارت حمل و نقل ژاپن تنها مسافر ژاپنی کشتی تایتانیک بود که در شب حادثه به طرز معجزه آسایی از قسمت درجه دو کشتی، خود را به عرشه کشتی رساند و …