شش بعد هویت برند از نظر ژان نوئل کاپفرر

شش بعد هویت برند از نظر ژان نوئل کاپفرر 1-پیکر: این مورد مجموعه‌ای از ویژگی‌های فیزیکی برند است، که در ذهن مردم با نام برند برانگیخته می‌شود. کاپفرر بیان می‌کند که این جنبه براساس برند در نظر گرفته می‌شود و ویژگی‌های خود را از محصولات برند می گیرد و وقتی …