«چرا» بسیار مهم‌تر از «چگونه» است

«چرا» بسیار مهم‌تر از «چگونه» است     چگونه باید یک کار را انجام دهید مهم‌تر از اینکه بدانید چگونه باید یک کار را انجام دهید، این است که بدانید چرا باید آن کار را انجام دهید، اگر به اندازه کافی دلیلی بر‌ای چرایی انجام دادن کاری وجود نداشته باشد، …