چند نکته باارزش ازکتاب ازخوب به عالی

چند نکته باارزش ازکتاب ازخوب به عالی چند نکته باارزش ازکتاب ازخوب به عالی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: • ما در استخدام افراد فقط تجربه را در نظر نمی گیریم. ما میخواهیم بدانیم: آنان که هستند؟ چرا اینطور هستند؟ ما علت برخی از تصمیمات انها در …