وقتی ناراضی هستید چکار می کنید؟

وقتی ناراضی هستید چکار می کنید؟       -وقتی از دستاوردها و عملکرد افراد ناراضی هستید، به طور شفاف و مستقیم نازضایتی خود را بیان دارید. متاسفانه مدیران بسیاری را می شناسم که با حاشیه رفتن و غیر مستقیم طعنه زدن میخواهند نارضایتی خود را اعلام کنند اینکار کارمندان …