عارضه تفکر غالب گروه

عارضه تفکر غالب گروه     تیم های موفق این عارضه عموما در تیم های موفق اتفاق می‌افتد، در واقع آنها به خاطر موفقیت هایشان در دام این عارضه گرفتار می شوند،هنگامی که تیم احساس می‌کند که شکست ناپذیر است و افراد تیم تصور می‌کنند همه تصمیمات آنها درست است …