قدرت سپاسگزاری

قدرت سپاسگزاری متن زیر مطالبی در مورد بحث قدرت سپاسگزاری ارائه می نماید: می‌خواهم درباره قدرت یک کلمه ساده با شما صحبت کنم ” متشکرم… ” این کلمه‌ای است که قدرت سلامتی، شادی، عملکردهای قهرمانانه و موفقیت را به ما می‌دهد،تحقیقات نشان می‌دهد که افراد سپاسگزار شاد‌تر و دارای روابط …