به ارتقاء شغلی توجه ویژه داشته باشید

به ارتقاء شغلی توجه ویژه داشته باشید       شناسایی کارکنانی که ارتقا پیدا کنند به عنوان مدیر باید کارمندانی که لازم است ارتقاء پیدا کنند را زودتر شناسایی کرده و جهت ارتقاء آنان، هر چه سریعتر اقدام کنید چرا که یکی از مهمترین دلایل ایجاد استرس در کارکنان، …