دوام‌نگری

دوام‌نگری متن زیر مطالبی را پیرامون دوام‌نگری ارائه می نماید:   Survivorship bias نوعی سوگیری شناختی است که ذهن فقط نمونه‌های زنده و موفق را در نظر می‌گیرد و در نتیجه در داوری موقعیت خطا می‌کند،دوام‌نگری یکی از آفات تحلیل‌های کلان مالی است، زیرا گاهی اوقات به باورهای بسیار خوش‌بینانه‌ای …