پنج گام اساسی برای هدف گذاری مؤثر (SMART)

پنج گام اساسی برای هدف گذاری مؤثر (SMART): Specific: مشخص Measurable: قابل اندازه گیری Attainable: دست یافتنی Realistic: واقع بینانه Timely: زمانبندی شده 1.اهداف خود را معین، روشن و شفاف بیان کنید. اگر قصد دارید اهداف ماه آینده، شش ماه آینده یا سال آینده خود را تعیین کنید، باید آن …