مدیران استراتژیست

مدیران استراتژیست چه ویژگی هایی دارند؟ مدیران استراتژیست چه ویژگی هایی دارند؟با ما در متن زیر همراه بمانید:  امروزه مدیرانی که از تفکر استراتژیک برخوردار باشند قادرند سازمان هایی ایجاد کنند که بلندمدت گرا و همه جانبه نگر باشند. استراتژیست ها از هفت استراتژی در حل مسائل بهره می گیرند: …

ویژگی‌های استراتژیست‌ها

ویژگی‌های استراتژیست‌ها ویژگی‌های استراتژیست‌ها را می توانید به صورت موردی در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1) چشم انداز دارند: آنها تصوری از آینده در ذهن خود دارند و برای دست یافتن به آن تلاش می‌کنند. 2) تجزیه و تحلیل‌گرند: آنها موضوعات را به اجزای سازنده شان می‌شکنند و هر …

ویژگی های استراتژیست ها

ویژگی های استراتژیست ها     امروزه مدیرانی که از تفکر استراتژیک برخوردار باشند قادرند سازمان هایی ایجاد کنند که بلندمدت گرا و همه جانبه نگر باشند. در پژوهش سیدکلالی و همکاران (۲۰۱۵) براساس مطالعه ای که در شرکت های چندکسب وکاره (هلدینگ) در ایران انجام پذیرفته این یافته به …