تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها الف) تعیین داده های مناسب : داده های مناسب اکثرا از نتایج پایش فرایندها ومحصول ورضایت مشتری ، اثربخشی آموزشها، عدم انطباقهای محصول ، تعداد اقدامات اصلاحی صادره وموثر تعداد اقدامات پیشگیرانه موثر، میزان توقفات پیش بینی شده یا پیش بینی نشده تجهیزات ودستگاهها ، …