پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود

پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود در سازمان ها می بایست فرآيندهاي مختص پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود، مستقر و اجرا مي‌گردد. اين فرآيندها به سه گروه تقسيم شده‌اند. الف) فرآيندهايي كه انطباق محصول را نشان مي‌دهند عبارتند از : فرآيند كنترل ورودي فرآيند كنترل حين توليد …