پاسخ منفی پنج ثانیه‌ای

پاسخ منفی پنج ثانیه‌ای پاسخ منفی پنج ثانیه‌ای را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: لطف‌های کوچک، دام‌های بزرگ! ♦ یک نفر از شما درخواست یک لطف کوچک کرده است. چقدر پیش می‌آید که بدون ذره‌ای تامل بله بگویید؟ چقدر پیش می‌آید که جواب رد بدهید؟ چقدر پیش می‌آید …