پارادیگما

پارادیگما پدیده ای که باعث کوری و تحلیل و تصمیم اشتباه می شود ♦ قبل از آن که مفهوم پارادیگما را با هم مرور کنیم بگذارید یک داستان معروف را یک بار دیگر با هم مرور کنیم: گروهی از محققان پنج میمون را در قفسی گذاشتند و در وسط قفس …

تحلیل و تصمیم اشتباه

تحلیل و تصمیم اشتباه متن زیر مطالبی را در مورد پارادیگما ارائه می نماید که در زیر می توانید دنبال بفرمایید: پدیده ای که باعث کوری و تحلیل و تصمیم اشتباه می شود ♦ قبل از آن که مفهوم پارادیگما را با هم مرور کنیم بگذارید یک داستان معروف را …