هفت سین مکینزی

هفت سین مکینزی هفت سین مکینزی را در متن زیر دنبال کنید:   شرکت مشاوره مدیریت مکینزی مدل هفت S که توسط شرکت مشاوره مدیریت مکینزی در دهه 1980 معرفی شد، یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و …

مدل 7-S

مدل 7-S مکینزی: این مدل اولین بار توسط شرکت مشاوره مکینزی (Mckinsey) ابداع شد. این مدل یک چارچوب مدیریت است که هفت عامل سازماندهی یک شرکت را در یک نگاه کلی و مؤثر بیان می کند. 7 مدل ذکر شده شامل موارد زیر می باشد: استراتژی: این طرح برای حفظ …