فاصله فکر و عمل درشغل

فاصله فکر و عمل درشغل   فاصله فکر و عمل درشغل : بن هاروویتز، مالک شرکت آپسور، سال‌ها قبل با مشکلی مدیریتی مواجه شد: دو قسمت فوق‌العاده موفق شرکت، یعنی پشتیبانی مشتری و مهندسی فروش، باهم به مشکل خورده بودند. بخش مهندسی فروش، بخش پشتیبانی مشتری را متهم می‌کرد که …

یافتن شغل جدید

بایدها و نبایدهای یافتن شغل جدید، وقتی هنوز مشغول کار هستید       آیا بدنبال شغل جدید هستید؟ توصیه ما این است پیش از استعفا دادن و زمانی که هنوز مشغول کار هستید به دنبال شغل جدید باشید چرا؟ به این خاطر که وقتی مشغول فعالیت هستید، ارتباط‌های حرفه‌ای …