مدیران و منتورها به چه کسانی دوست ندارند کمک کنند؟

مدیران و منتورها به چه کسانی دوست ندارند کمک کنند؟       هدایت پذیری همه چیز بر میگردد به نگرشی به نام “هدایت پذیری (Coachability)”هدایت پذیری یعنی اینکه یک شخص چقدر قابلیت هدایت شدن توسط دیگران را دارد. هدایت پذیری، یک شایستگی است که بیشتر جنبه نگرشی دارد و …