نظام کاربرد منابع انسانی

نظام کاربرد منابع انسانی: نظام کاربرد منابع انسانی : آثار و نتایج سه گانه ای که در جذب ، بهسازی و نگهداری منابع انسانی انجام میگیرد عمدتا در بکارگیری موثر این منبع استراتژیک در سازمان متجلی می گردد. این نقش را مهارت های انسانی و یا دانش بکارگیری منابع انسانی …