اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند

اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند اشتباهاتی که باعث شکست کسب و کار شما می شوند در متن زیر دنبال بفرمایید:     1- نادیده گرفتن شکایت و نظر مشتری: به حرف مشتری های تان گوش دهید و از آنها درس بگیرید. تا زمانی که از …