عوامل موثر بر انطباق

عوامل تاثیر گذار بر انطباق پذیری متن زیر مواردی را در مورد عوامل موثر بر انطباق پذیری را ارائه می نماید:   بسته‌بندی در تعدادی از بازارها، سرقت محموله‌های صادراتی، شرکت‌ها را مجبور به استفاده از کدهای ارسال فقط روی قسمت بیرونی بسته‌بندی محصول کرده است. در ارسال محموله‌های بزرگ، …