منحنی عمر

منحنی عمر     -سازمانها مانند موجودات زنده دارای منحنی عمر (چرخه حیات) هستند.. -کسب وکار در هر مرحله با مشکلات خاص آن دوره مواجه است. کسب وکار شما کجای این منحنی عمر است؟ -اين نظريه كه توسط ايساك آديزس ارائه شده است مبني بر اين است كه سازمان هاي …