رفتار سازمانی و گله گورخرها

رفتار سازمانی و گله گورخرها ←گریفین و مورهد کتابی دارند به نام “Organizational Behavior / Managing People and Organizations” که تصویر جلد این کتاب را تعدادی گورخر به خود اختصاص داده اند شاید اولین سوالی که به ذهن خواننده آن می رسد این باشد که رفتار سازمانی چه ارتباطی با …

نقاط قوت کارکنان

مدیران بزرگ بر نقاط قوت کارکنان متمرکز می‌شوند مدیران بزرگ بر نقاط قوت کارکنان متمرکز می‌شوند را در متن زیر به صورت موردی دنبال بفرمایید: یکی از توصیه‌های همیشگی و پرتکرار مدیران بزرگ در سراسر جهان این است: «بر نقاط قوت هر کدام از افرادتان متمرکز شوید و بکوشید نقاط …