مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران درس هایی از فایزر و واکسن واکسن فایزر محصول یک مدیریت بحران و رهبری کسب و کار است، نه فن آوری داروسازی بحران زمانی رخ می دهد که بلایا و مخاطراتی طبیعی و غیر طبیعی یا تهدید هایی حیات سازمان و منافع ذینفعان را در معرض خطرات شدید …