جایگاه استراتژی های منابع انسانی در سازمان

جایگاه استراتژی های منابع انسانی در سازمان جایگاه استراتژی های منابع انسانی برای مشخص کردن جایگاه استراتژی های منابع انسانی ابتدا به توصیف سطوح استراتزی در سازمان می پردازیم. در سازمان های بزرگ و با کسب و کار چندگانه سه سطح از تصمیم گیری استراتژیک وجود دارد: شامل… که شامل …