با اصول مدیریت منابع انسانی کلاسیک نمی توان منابع انسانی خلاق را مدیریت کرد!

با اصول مدیریت منابع انسانی کلاسیک نمی توان منابع انسانی خلاق را مدیریت کرد! سازمان خلاق یک شرکت فرهنگی نوین است که به دنبال مزایای اقتصادی از طریق به کارگیری خلاقیت، دانش و اجرای نوآوری کارکنان خویش است. ?منابع انسانی اصلی ترین مولفه در یک سازمان خلاق به شمار می …