سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار! ?سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است . ?در ادامه به پنج مورد از مهم‌ترین و متداول‌ترین آنها  اشاره خواهد شد. 1️⃣ او نمی‌داند که دیگر یک کارمند نیست خیلی از مدیرانی که ارتقای درون سازمانی پیدا کرده و …