مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل

مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل مفهوم‌ شناسی وسوسه کنترل را مطالعه کنید:     یکی از اشتباهات مدیران تازه کار و خودشیفته این است که علاقه بی موردی به کنترل همه چیز و همه کس در مجموعه تحت رهبری شان دارند و معمولاً مایلند به کارمندان دیکته ‌کنند که چه باید …