انواع مزیت رقابتی

انواع مزیت رقابتی   مزیت رقابتی:برای درک مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن رائه گردد . بدیهی است هر چقدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخورد باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل میگردد    ایده مزیت رقابتی پایدار در سال 1984 بصورت ضمنی توسط …

مفهوم مزیت رقابتی

مفهوم مزیت رقابتی: ایده مزیت رقابتی در سال 1984 توسط دی (Day) مطرح شد. او انواع استراتژی هایی را که می توانستند به حفظ مزیت رقابتی کمک کنند را بیان نمود. واژه فعلی مزیت رقابتی پایدار توسط پورتر ارائه گردید. وی در سال 1985 درباره انواع اصلی استراتژی های رقبتی …