معمای شخصیت

معمای شخصیت مطالبی در مورد معمای شخصیت را مطالعه بفرمایید:   شما واقعا که هستید؟ یکی از تاثیرگذارترین رویکردها در علم شخصیت روانشناسی صفات است که پنج جنبه برای شما در نظر می گیرد که توزیع نرمال دارند، و در سطح جهانی، تفاوتهای بین مردم را توضیح می دهند حروف …