محاسن برنامه ریزی

محاسن برنامه ریزی    مهم ترین محاسن برنامه ریزی در سازمان عبارت است از : 1-تحقق اهداف سازمان فقط در صورت برنامه ریزی و اجرای برنامه های مطلوب امکان پذیر است 2-برنامه ریزی به ایجاد فرصت برای اجرای تصمیمات کمک میکند 3-برنامه ریزی به اجرای منظم طرح ها های ضروری …