سه اشتباه مهلک در زمینه جذب نیروهای جدید

سه اشتباه مهلک در زمینه جذب نیروهای جدید سه اشتباه مهلک در زمینه جذب نیروهای جدید را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊هیچ مدیر یا رئیسی نیست که دوست داشته باشد افراد نامناسبی را استخدام کند و زیردستانش، یکسری افراد نالایق و ضعیف باشند،از سوی دیگر،فرآیند جذب نیرو، …