مطرح ترین موسسات تدوین کننده استاندارد در دنیا

مطرح ترین موسسات تدوین کننده استاندارد در دنیا متن ذیل اطلاعاتی را در مورد موسسات تدوین کننده استاندارد ارائه می نماید: 1- Canadian Standards Association (CSA) 1- انجمن استانداردهای کانادایی 2- British Standards Institution (BSI) 2- موسسه استانداردهای بریتانیا 3- American Society of Safety Engineers (ASSE) 3- جامعه مهندسان ایمنی آمریکا …