مشاوره تعالی سازمانی

تعالي سازماني نوشته زیر توضیحات بسیار مناسبی در رابطه با مشاوره تعالی سازمانی ارائه میدهد: مدل تعالي ؛ ساختار مديريتي است که با تکيه براصول و مفاهيم اساسي و توجه داشتن به معيارهاي اصلي مديريت کيفيت فراگير و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت و بهسازي را فراهم ميکند. مدل تعالي ؛ ابزاري …