طراحی مشاغل

طراحی مشاغل سابقه ی طراحی شغل از قلمروی مدیریت تولید و عملیات سرچشمه گرفته شده است که در واقع طراحان مشاغل به دنبال تقسیم وظایف به فعالیت های کوچک و نزدیک به هم که فرایند عملیات پشت سر هم دارند و زمان استاندارد نسبتا دقیقی برای آن ها قابل اندازه …